BETINGELSER standard kundeavtale Essence Creative

1. AVTALENS OMFANG

Avtalen gjelder for en periode på 2 år. Avtalen kan i avtaleperioden reforhandles. Dersom forespørsel enkeltoppdrag mottas etter utløpet av 2 års perioden uten at ny avtale er inngått mellom partene, og forespørselen resulterer i et Tilbud fra Essence Creative, skal vilkårene i Avtalen gjelde. I så tilfelle fornyes Avtalen formelt med 1 år fra aksept av Tilbud, jf nedenfor.

Under Avtalen inngås avtale mellom partene om enkeltleveranser ("Leveranse"). Avtale om Leveranse inngås ved at EC utarbeider et tilbud ("Tilbudet") som svar på en forespørsel fra Kunden. Ved Kundens skriftlige aksept på Tilbudet, er det inngått avtale om en Leveranse. Avtalens bestemmelser gjelder for alle aksepterte Tilbud. Ved motstrid mellom teksten i denne delen av Avtalen og Tilbudet, har Tilbudet forrang.

Endring av akseptert Tilbud skjer skriftlig mellom Essence Creative og Kunden (i fellesskap benevnt "Partene"). Partene skal sørge for at endringer blir dokumentert med utarbeidelse av eget endringstilbud på endringen. Ved Kundens aksept av endringstilbudet, foreligger en avtalt endring ("Endring"). Endringen vil inngå som del av den avtalte Leveranse, og derigjennom være en del av Avtalen og vil da også omfattes av Avtalens bestemmelser.

Ved motstrid mellom Avtalen og/eller Tilbudet, vil siste Endring ha forrang så sant Partene ikke har avtalt annet.

2. FREMDRIFT

Dersom det er avtalt et ferdigstillelsestidspunkt for levering fra EC, skal dette fremgå av det bekreftede Tilbudet.

Dersom ferdigstillelse er avhengig av leveringer og/eller tibakemeldinger fra Kunden, og slike leveringer og/eller tilbakemeldinger ikke blir sendt til EC innen vanlig responstid, vil ferdigstillelse kunne bli forskjøvet i tid. EC bærer ikke ansvar for forsinkelser som skyldes slike manglende leveringer og/eller tilbakemeldinger fra Kunden.

Vesentlige forsinkelser som ikke skyldes forhold som nevnt i forrige ledd, skal meddeles Kunden så snart EC har grunn til å tro at slike forsinkelser vil oppstå.

3. UTFØRING AV OPPDRAGET

EC har adgang til å benytte seg av underleverandører for utførelsen av oppdrag. EC bærer selv leveringsmessig og økonomisk ansvar for slike underleverandører, så sant ikke det inngås avtale direkte mellom underleverandøren og Kunden. Dersom Kunden har foretrukne leverandører som Kunden ønsker EC skal benytte seg av, inngås avtale direkte mellom Kunden og den aktuelle leverandøren.

Ved oppdrag som fordrer korrektur fra Kundens side, sendes leveransen til Kunden for slik korrektur. Oppdraget omfatter 2 runder med slik korrektur. Ved korrektur ut over dette faktureres Kunden for medgått tid etter Essence alminnelige timesatser.

4. LEVERING

Avtalt leveringstidspunkt skal fremgå av Tilbudet eller av en Endring.

Kunden skal ha forelagt seg Leveransen for godkjennelse levering har funnet sted. Levering har funnet sted ved slik godkjennelse fra Kunden, eller dersom slik godkjennelse ikke gis innen rimelig tid, 14 dager etter at Kunden har fått seg forelagt Leveransen for godkjenning ("Leveringstidspunktet").

Kunden kan ikke etter Leveringstidspunktet gjøre påberope seg mangler ved Leveransen.

Ved levering mottar Kunden det produserte materiale ("Leveransen") i form av oversending av elektroniske filer. Kunden kan motta Leveransen i enkelte deler til ulike tidspunkt.

Dersom Leveransen inneholder elementer som det kan oppnås varemerkerett eller annen immateriell rett på, skal Kunden varsles. EC kan i så tilfelle påta seg oppdrag ved å skaffe slik immateriell beskyttelse på det aktuelle elementet i Leveransen.

5. BRUKSRETT OG EIENDOMSRETT TIL LEVERANSEN

Opphavsrett til ideer, konsepter, fremstillinger, figurer, bilder og sammensetninger av slike m.v. oppstår under utarbeidelsen av Leveransen hos EC. EC er eier av slike opphavsretter. Kunden har fortrinnsrett til kjøp av disse rettighetene.

Kunden overtar ved denne Avtale full og eksklusiv bruksrett til Leveransen (inklusive bruk av det som er opphavsrettslig beskyttet) på Leveringstidspunktet. Kunden ikke har rett til, uten skriftlig avtale med EC, å foreta endringer av Leveransen, eller engasjere andre enn EC til å foreta slike endringer eller bearbeidelser. Kunden har heller ikke rett til å kopiere hele eller deler av Leveransen for å bruke dette i andre sammenhenger enn det Leveransen er forutsatt brukt til ved bestilling. Det vises her til åndsverkslovens regler.

6. FAKTURERING OG BETALING

Tilbudet inneholder priser og betalingsplan. Ved forsinket betaling påløper 1,5% forsinkelsesrente pr påbegynt måned.

Dersom Tilbudet ikke inneholder en betalingsplan, fakturerer EC ved naturlige delutførelser av Leveransen. Ved større oppdrag faktureres et avtalt beløp ved oppstart. Dersom det ikke er avtalt et bestemt beløp ved oppstart, fakturer Essence enten 35% eller 50% av beløpet ved oppstart.

EC foretar fakturering ved Leveringstidspunktet.

Ved tilleggsarbeider benytter EC den timepris som er angitt i Tilbudet.

Dersom betaling ikke finner sted på forfallstidspunktet, har EC e rett til å kalle bruksretten til Leveransen tilbake. Kunden har i så tilfelle ikke rett til å benytte Leveransen, og enhver påbegynt bruk skal straks opphøre.

7. OVERDRAGELSE

Essence kan ikke overdra sine forpliktelser og rettigheter etter Avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra Kunden. Dersom nåværende eiere av EC selger sine aksjer i Essence til tredjepart, og slutter hos EC, regnes dette som overdragelse etter dette punkt.

8. OPPSIGELSE – EKSTRAORDINÆR UTVIKLING

Kunden kan på hvilket som helst tidspunkt si opp avtalen med EC dersom det for Kunden inntrer slike ekstraordinære omstendigheter at de i vesentlig grad endrer Kundens forutsetninger for Avtalen. Ved slik ensidig oppsigelse skal Essence ha betalt for det arbeid som er utført, med et påslag av 10%. I tillegg skal EC holdes skadesløs dersom det er påløpt utgifter i forbindelse med Leveransen.

Partene kan si opp Avtalen i avtaleperioden ved vesentlig misligholder hos den annen part.

9. ANSVAR

EC skal utføre sitt arbeid i tråd med de til enhver tid gjeldende bransjenormer og i tråd med god forretningsskikk.

10. TVISTER

Dersom det oppstår tvist mellom Partene, skal Partene først søke å løse tvisten ved forhandlinger. Forhandlinger iverksettes ved at den ene Parten skriftlig krever slike forhandlinger. Forhandlingene skal deretter finne sted innen 14 dager. Partene kan la seg representere ved fullmektig, herunder også med advokat, men har også selv møteplikt. Den som møter ved forhandlingene for parten, skal ha fullmakt fra parten til å inngå forlik i saken. Dersom man etter nye 14 dager ikke har oppnådd enighet i saken, kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo Tingrett som verneting.